Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub:

 

Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune.

Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del.

 

SFO 1, Regnemark: er for børn 0.-1.klasse

SFO 1, Dalmosen: er for børn 2.-3.klasse

SFO 2, Dalmosen: er for børn 4.-6.klasse

Ungdomsklubben er for unge fra 7.klasse – 18 årige.

 

I undervisningsdelen går børnene fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Skoledelen er delt op i faser:

 

Fase 1 er for børnehaveklasse til og med 3. klassetrin.

Fase 2 er for 4. klasse til og med 6. klasse

Fase3 er for 7. klasse til og med 9. klasse.

 

I fase 1 arbejder pædagoger og lærer sammen. Hver klasse har således en klasselærer og en klassepædagog, som også er primærpædagog for børnene i SFO’en. Alle arbejder således sammen om såvel udviklingen af det enkelte barn, som grupper af børn.

 

Det tætte samarbejde mellem skolen og fritidsdelen, er med til at sikre en alsidig udvikling af det enkelte barn og giver mulighed for sparring lærer og pædagog imellem.

 

Skolen skal være det naturlige og bedste valg for børn/elever og forældre og tiltrække og fastholde disse fra 0 – 9. klasse. I såvel skolens undervisning – som fritidsdel.

 

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

 

I SFO’en arbejder de voksne ud fra et anerkendende børnesyn, hvor vi ser muligheder i stedet for begrænsninger.

 

Det er forældrene, der har det overordnede ansvar for børnenes opdragelse. Skolens og SFO’ens opgave er, at støtte forældrene i denne opgave med udgangspunkt i vores værdigrundlag.

 

Vores generelle mål er, at SFO’en skal være med til, at udvikle børnenes motoriske og sociale færdigheder. Det er her kammeratskabsrelationerne indgås og styrkes. Det er via skolens som helhed og SFO’en i særdeleshed, at børnene kan skabe deres sociale netværk.

 

Pædagogiske opgaver prioriteres højere end serviceopgaver. Det er vores mål, at formulere SFO’en således, at det er synligt, hvad man kan forvente og hvad man ikke kan forvente af SFO’ens personale.

 

Børn trives bedst med gode oplevelser. Det er dem, de fortæller om, glædes ved og husker længst. Gode oplevelser skal derfor være udgangspunkt i hele SFO’ens virke.

 

 

 

 

Skovboskolens SFO

 

Samspil mellem skolens undervisning og SFO’ens aktiviteter

Mål

Resultatkrav / indholdsbeskrivelse

Evalueringsform

At pædagoger inddrages i årgangsteamet og at der arbejdes med helhedssynet på det enkelte barn.

 

 

Pædagogerne indkaldes til årgangsteammødet når det er relevant mindst 3 - 4 gange årligt

For at involvere / sikre ejerskab hos begge parter, skal næste periodes undervisningstid, indhold og arbejdsopgaver herunder emneuger, hvor pædagogerne deltager, planlægges på disse møder

Årgangsteam møderne planlægges så de er forskudt af de enkelte årgange

Pædagogerne kan deltage 1 time kl.13-14 el. 17-18.

 

.

 

Evalueres på årgangsteammødet sidst på skoleåret, samt i skolens ledelse.

 

 

Pædagoger deltager i emneuger

 

 

At pædagogerne er med til planlægning af emneugerne

Under emneugerne er der forskellige værksteder hvor vi prøver at tilgodese børns individuelle og generelle behov.

At pædagogerne deltager i afholdelsen af disse uger

 

 

Efter afholdelse af emneuger afholdes et evalueringsmøde, hvor man samler erfaringer op der bliver beskrevet og lagt i dokumentmappen på personaleintra.

 

Samarbejdet mellem skolen og hjem

Mål

Resultatkrav / indholdsbeskrivelse

Evalueringsform

At forældre og børn oplever helhed omkring hverdagen i skole / sfo

At pædagoger i samarbejde med lærerne planlægger skole/hjem samtaler og får afstemt med hinanden, hvad der skal siges.

Pædagoger 0.-3.kl. deltager i skole/hjem samtaler.

Pædagogerne repræsenterer SFO i skole-hjem samtalerne.

Det er som udgangspunkt de samme pædagoger der er primærperson og følger børnene i 0.-1.klasse. Når 2.klasserne flyttes fysisk over i SFO, Dalmosen  får de en ny primærperson. Fra 3.klasse og resten af deres tid i SFO følges børnene af den samme primærperson.

Det giver mulighed for at sikre børnenes generelle og individuelle behov og sikre kontinuiteten og samarbejdet mellem skole/ forældre/ SFO.

 

 

Evalueres på årgansteammøder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi interviewer børnene omkring deres oplevelser i SFO- tid og bruges i forbindelse med den ene skole/hjem samtale.

 

Pædagoger i 0.kl deltager i forældremøder

At der på klasseteammøde eller årgangsteammøde planlægges datoer for disse møder.

Pædagoger videregiver informationer og viser udadtil, at vi samarbejder om helheden i barnets hverdag

 

Evalueres i årgangsteamet og på personalemøde i SFO’en.

At oparbejde et kendskab og en tryghed til hinanden, forældre / SFO

At vi har en daglig kontakt med forældre/søskende/bedsteforældre og derved lærer det enkelte barns netværk, at kende.

Børnehaveklasseforældre opfordres til at afhente deres barn i SFO’en indtil efterårsferien.

Vi afholder forældrekaffe 1 gang hver måned i SFO 1, Regnemark, ligesom vi afholder sommerfest og legepladsdage. Vi prioriterer den daglige kontakt med forældre meget højt.

Evalueres på personalemøde i SFO’en.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektiestøtte

Mål

Resultatkrav / indholdsbeskrivelse

Evalueringsform

Der tilbydes lektiecafe 0.-3.kl.

 

Cafeen foregår som et aktivitetstilbud i SFO-tid, en gang ugentlig

Funktionen varetages af en børnehaveklasseleder.

At så mange børn som muligt, benytter sig af tilbuddet.

 

 

Der laves statistik over hvor mange der benytter tilbuddet.

Evalueres på personalemøde i SFO’en samt i skolens ledelse.

At de børn der har behov for lektiestøtte bruger tilbuddene, i samarbejde med undervisningsdelen og forældrene.

 

Vi opfordrer og minder børnene om lektiecafeerne ved indkrydsning og i samarbejde med forældre og lærer, sørger vi for at de børn der har behov for lektiehjælp kommer i cafeerne.

Vi opfordre alle til det – vi tvinger ikke.

 

 

Evalueres på personalemøde i SFO’en samt i skolens ledelse.

 

I SFO 2 tilbydes hjælp til lektier

Børnene kan blive anvist et stille sted i SFO’ens lokaler, at sidde og lave lektier

At de børn der har brug for hjælp til lektier, kan kontakte den pædagog der ikke er bundet af en aktivitet og få hjælp.

 

Evalueres på personalemøde i SFO’en samt i skolens ledelse.

Skolen tilbyder lektiecafe i læringscenteret målrettet mellemtrinnet og udskolingen

 

Vi henviser og opfordrer til brug af lektiecaféen

 

 

 

 

 

Børn med særlige behov og forudsætninger

Mål

Resultatkrav / indholdsbeskrivelse

Evalueringsform

At sikre os at børn med særlige behov og forudsætninger bliver tilgodeset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At SFO’en tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og forudsætninger.

 

Vi spotter børn med særlige behov og iværksætter en handleplan for barnet.

 

At alle børn bliver set.

 

At vi hver dag ved SFO start har uddelegeret opgaven omkring diabetesbørn og børn med kroniske sygdomme.

 

 

Vi prioriterer, at give børnene et sundt eftermiddagsmåltid, da vi oplever, at de fleste børn, efter skoletid er sultne og vi derved sikre de børn der har behov får mad.

 

Gennem samtaler med barnet, finde ud af, hvad der rører sig i barnet.

 

At vi gennem børnemøder, sikrer børnenes medinddragelse i beslutninger som vedrører dem og deres dagligdag i SFO’en.

 

At vi i den daglige modtagelse sikrer at det enkelte barn bliver set og orientere os om, hvordan den enkelte har det.

 

Ved afkrydsning i klassen 0.-3.klasse (SFO 1), orientere vi os om, hvordan skoledagen er gået – om der er noget vi i SFO’en skal være opmærksom på.

 

I SFO 1 gennemgår vi børnene på personalemøder minimum 2xårligt.

 

I SFO 2 er der en pædagog der er primærperson på hver årgang, så børnene har en person de specielt kan henvende sig, hvis de har behov.

 

I SFO 2 gennemgår vi årgangene på personalemødet min. 1 gang årligt.

 

At vi i SFO’en bliver informeret omkring børn der er behandlet i specialcenteret.

 

 

At vi samarbejder med AKT, SSP og mæglerkorpset.

 

Evalueres på personalemøder i afdelingerne løbende.

 

 

 

 

 

 

Evalueres 1x årligt på lederteammøde i SFO

 

At børnene i specialgruppen inkluderes i SFO’en.

Vi inkluderer børn fra specialgruppen i de aktiviteter, der ellers er i SFO’en f.eks. fodbold, værksted etc.

 

At børn fra SFO 1, Regnemark kommer på besøg i specialgruppen og deltager i deres aktiviteter.

Evalueres løbende på personalemøder

En gang årligt har kontaktpædagogen en samtale med hvert enkelt barn i SFO 1.

 

 

 

 

At alle børn har mindst 1 god ven når man starter i 2 klasse.

At primærpædagogen tager en samtale med det enkelte barn 1 gang årligt, som skal foregå i et hyggeligt forum for også, at understøtte relationsarbejdet samt understøtte indholdet i skole/hjem-samtalen.

 

Ud fra et udarbejdet skema interviewer primærpædagogen børnene i sin gruppe, om deres oplevelser af SFO og hvem deres bedste venner er og bruges i skole/hejm-samtalen.

 

Evalueres på personalemøde i SFO

At der tilbydes mindst 3 aktiviteter dagligt.

Vi inddrager det enkelte barn i leg og aktiviteter på det niveau hvor barnet er, samt udfordre barnet.

Evalueres løbende på personalemøder

 

Krop og bevægelse

Mål

Resultatkrav / indholdsbeskrivelse

Evalueringsform

At der hver dag tilbydes mindst én fysisk aktivitet, der understøtter og stimulerer børnenes motoriske udvikling.

Der er dagligt 1 times legeplads tid for børn i 0 – 3 klasse, hvor pædagoger igangsætter lege, der understøtter børnenes fysiske udfoldelse.

 

Vi er bevidste om, at indrette vores legepladser, så de indbyder til nogle spændende og motoriske aktiviteter.

 

At vi har rådighed over gymnastiksal på faste tider. Flere gange ugentlig, tilbyder vi gymnastiksal og hal med forskellige boldspil og regellege.

 

Vi opfordrer børnene til at udforske og styrke deres balance evne ved valg af legetøj.

 

At vi i planlægning af månedens program, sikrer voksenstyret fysiske aktiviteter/lege.

 

Deltage i sportsarrangementer på tværs af SFO’erne i Køge kommune.

 

At sikre, at alle pædagoger har samme viden omkring idræt og dens betydning. Medarbejdere der har været ansat siden før 2009, er i gang med idrætskursus.

 

At vi giver mulighed for motoriske udfordringer som f.eks. 1 hjulet cykler, bordtennis, Wii etc.etc.

 

At vi får beskrevet de pædagogiske overvejelser for de fysiske aktiviteter i SFO’en ved hjælp af SMTTE model-(sammenhæng, mål, tiltag, tegn, evaluering), som er et beskrivelsesark med målsætninger for aktiviteten. Samt løbende på personalemøder.

At sikre, at alle børn kan deltage i en voksenaktivitet på det niveau barnet befinder sig, og at der findes en pædagogisk bagdør.

At der tilbydes mindst 3 aktiviteter dagligt.

 

Vi inddrager det enkelte barn i leg og aktiviteter på det niveau hvor barnet er, samt udfordre barnet.

Evalueres løbende på personalemøder

 

 

 

 

 

Brobygning

Mål

Resultatkrav / indholdsbeskrivelse

Evalueringsform

At sikre at SFO får det bedst mulige udgangspunkt for, at arbejde med det enkelte barn og give børn og forældre tryghed, for overgangen fra børnehave til skole

At personalet i SFO’en får overleveret relevante oplysninger om børnene, fra forældre og afgivende institution.

 

Overdragelse af ressourceskema udfyldt af børnehaverne.

 

Evalueres sammen med børnehaverne og forældrene.

At forældrene får en kort introduktion til SFO og skole

At forældrene får en kort introduktion

til SFO 2.

Afholdelse af indskrivningsmøde

Afholdelse af forældremøde med børn inden SFO start 1.4.

At der afholdes et forældremøde inden børnene flytter fra SFO 1, for at introducere forældrene for SFO 2, så der skabes tryghed.

 

At vi får á jour ført stamdata på børnene 1 gang årligt.

 

Evalueres på lederteammøde i SFO

Der planlægges en besøgsrække i SFO’en

 

At børnehaverne besøger SFO’en og forældrene afhenter børnene i SFO’en.

 

Pædagogerne i SFO introducerer børnene for de fysiske rammer og fortæller dem, om de regler der gælder i SFO/skole.

 

Under besøgsdagene planlægger vi aktiviteter for børnene således, at de er sammen med de nye voksne, samt deres ”gamle venner” fra børnehaven. Således at de lærer hverdagen i SFO at kende.

 

Vi tilstræber at børnene bliver trygge ved os nye voksne ved, at vi viser omsorg og glæde ved deres besøg.

 

Vi tilstræber, at forældrene får kendskab til os voksne i SFO’en og derved føler tryghed.

 

Vi afslutter besøgene med forældrekaffe og de kommende 0. klasses pædagoger, snakker med forældrene om besøgene og andre ting, der er relevante for alle parter at vide.

 

Evalueres sammen med børnehaverne

At der planlægges en brobygning mellem 1.klasserne og 2.klasserne p.gr.a. den fysiske afstand mellem lokalerne

At de kommende 2.klasser kommer på besøg i sfo 2 min. 2 gange inden de flyttes, sammen med deres ”gamle” pædagoger.

At der tilbydes forældrekaffe den første måned.

At sikre relevant information om de enkelte børn videregives til de nye medarbejdere.

At børnene introduceres til de nye fysiske rammer og regler

At der afholdes et møde mellem sfo 1 og sfo 2 med de primærpædagoger der er på de kommende 2.klasser.

At de nye primærpædagoger deltager i afskedsfesten i sfo 1.

Ved første møde / besøg sikre vi, at børnene får de relevante informationer.

 

Evalueres på fælles personalemøde i SFO’en